Få 3 gratis tilbud og spar mange penge

I 1630 klagede borgmester og råd i Holbæk på egne og borgernes vegne over de mange ulovlige havne, der berøvede byen næring. Netop de mange havne uden for købstæderne på Sjællands vestkyst var et stridspunkt gennem hele 1500- og 1600-tallet, og navnlig Skælskør, Korsør og Slagelse var på dette område bundet sammen i et skæbnefællesskab på godt og ondt. På den ene side var de fra søsiden udsat for de samme trusler – som da nederlandske købmænd i 1582 angiveligt ikke alene åbnede deres skibsrum i byerne og drev tilbud på butikssalg, men også trængte ud på landet og handlede direkte med bønderne. Da fremmede købmænd anvendte bondehavnen Bisserup sydøst for Skælskør, ramte det både Næstved, Skælskør, Korsør og Slagelse på deres næring.

Men enigheden hørte op, når det gjaldt om at sikre sig kontrol med de ulovlige havne. En af de mest sejlivede af disse havne var Skibsholm nord for Halsskov på den anden side af indsejlingen til Korsør Nor, godt en mil fra Korsør. Bondehandelen ved havnen var en torn i øjet på hele tre købstæder: Kalundborg, Skælskør og Korsør. I 1569 og igen i 1574 blev al handel på havnen forbudt, også bøndernes indkøb af tilbud varer til egen husholdning. I 1580 blev havnen igen lovlig, men denne gang på foranledning af borgerskabet i Slagelse, der nu fik havnen lagt ind under byens frihed. 

Rostocker og Wismarer øl

I en periode fra 1576 til 1593 var Bisserup åben for bondesejlads, men det var jo at lukke djævlen ind i forklædning, og i 1593 blev det opremset, at der fandt handel sted med Rostocker og Wismarer øl, heste, øksne og andet kvæg. Der er ikke noget, der tyder på, at man lukkede havnen for bøndernes sejlads med egne varer og til eget behov. Det afgørende slag mod bondehavnene blev sat ind efter stabelstadsordningen af 1661, deri 1664 førte til en gentagelse af forbuddet mod havne i Skibsholm, Baasen (sikkert svarende til Kaasen ved Korsør), Gedehuset, Bisserup, Basnæs Fjord og Karrebæksminde.

Magtforholdet i trekanten Korsør, Slagelse og Skælskør svingede således efter, hvilke bondehavne den enkelte købstad havde held til at få nedlagt, men en anden brik i spillet var nedlæggelsen af landmarkeder. I 1575 fik Korsør overdraget markederne i Høve og Haarslev på trods af, at landsbyerne lå halvanden til tre mil fra Slagelse, men tre-fire mil fra Korsør. Andre brikker var tilbud tingsteder og læbælter. I januar 1575 fik Korsør defineret hele Slagelse Herred som opland, angiveligt for at råde bod på, at byen ikke kunne skaffe forsyninger til de mange færgerejsende.

Bønder i Slagelse Herred

Overflytningen af aktiviteter fra Slagelse til Korsør blev underbygget ved, at Slagelses herredsting flyttedes til Korsør allerede i slutningen af marts 1575. I denne forbindelse blev det gentaget, at de bønder i Slagelse Herred, som hidtil havde søgt ting i Hemmeshøj, fremover skulle søge både tilbud på ting og torv i Korsør. Senere på året måtte man korrigere oplandet og henlægge Nordrup Sogn fra Slagelse Herred til Løve Herred. Det kan kun ses som en konsekvens af Korsørs manglende tiltrækningskraft på sognets bønder, der skulle passere store hedearealer for at nå Korsør.

Problematikken omkring herredstinget fortsatte, og i 1580 flyttedes tinget tilbage til Hemmeshøj. Dette varede dog kun to år, så blev tinget igen flyttet til Korsør med en påmindelse om, at der nu skulle afholdes ordentlige tingdage i Korsør, underforstået at bønderne skulle respektere privilegierne og borgmestre og rådmænd tage vare på tingets afholdelse. Slagelse havde en ældre ret til at udskibe fra Korsør, men efter klager fra Korsør over misbrug blev det i 1649 præciseret, at Slagelses borgerskab godt måtte udskibe fra, men ikke have oplag eller tilbud og udsalgssted ved havnen.

De bedste ekspansionsmuligheder

Skælskør virkede under de samme betingelser som sine nabokøbstæder. Byens borgere kunne godt drive det til at føre sag mod indtrængende, fremmede købmænd og handlende, der drev bondehandel. Det vides at være sket nogle gange i 150o-tallet. Men et egentligt defineret opland fik byen aldrig. De bedste ekspansionsmuligheder lå mod syd og øst; ganske vist fratog Slagelse noget opland mod nordøst, men til gengæld var der omkring fire mil østpå til Næstved. Slagelse stod således som taberen i en intens oplandskamp, hvor kongemagten med sine privilegier var opmand.

Kongemagtens trumf var den uudtalte viden om, at købstæderne levede på dens nåde. Da Christian 4. i 1619 havde Skælskør, Korsør og Slagelses fortsatte købstadsbetingelser under alvorlig overvejelse (det eneste, man ved om sagen, er, at den drejede sig om “at drive Køb, Salg og Handel paa København”) blev borgerskabet i Slagelse belært om en sådan indlandsbys rette, ydmyge stilling: Den skulle føje sig efter ethvert udfald, om det var at flytte til Korsør eller Skælskør; i virkeligheden var byen en parasit på søstæderne, den kunne ikke stille med bådsmænd eller på anden vis tjene til “Bestyrkelse for Land og Rige”.

Et højere rangerende servicecenter

Hvilken oplandsdeling blev det endelige resultat? Fremme i 170o-tallet er kilderne gode nok til at tegne et overordnet billede. Skælskør indtog ifølge byens egne oplysninger i 1735 en position som centralsted for: Korn Kiøbmandskab, som fra omliggende Proprietarier, Præster og Bønder til Kiøbmændene blifver forhandlet, til hvem de igien afsætter alle slags Bøgnings Materialier og andre til Huus holning fornødne Ting. Over for indlandsbyerne Slagelse, Sorø og Ringsted var byen at regne som et højere rangerende servicecenter, idet byens købmænd forsynede disse byer “med adskillige Vahre de self fra fræmede Stæder lader komme”.

Næstved havde i lighed med sine nabobyer uhyre vanskeligt ved at omsætte sine købstadsrettigheder til en sikker økonomisk centralitet. Byen blev så tidligt som 1447 overdraget retten til alle havneaktiviteter ved Bisserup, Hallsminde og Dybsminde i Karrebæksminde Fjord. Funktionstabene efter reformationen og nedgangen i den hanseatiske handel indvarslede imidlertid en omfattende tilbagegang. Men faktisk bredte uordenen sig helt inde fra eget hus. Trods gentagne forbud – det første fra 1519 – trivedes landsbyen Lille-Næstved som handelsby og gødede jorden for en disrespekt for købstaden med selvdannede markeder, landkøb og handel uden for byens porte af rige bønder og præster til følge.

Sager mod bissekræmmere

Så sent som 1729 blev tyve beboere i landsbyen sigtet for handel med gryn, øl og andre varer. En anden udfordrer var Herlufsholm, det tidligere Næstved Skovkloster, der i 1618 opnåede ret til, at dets bønder måtte købe af skibsfolk til eget forbrug. Men sådanne sager viste jo just værdien af, at købstadens handel trods alt hvilede på et tilbud monopol over sejladsen i de nærmeste vande. Næstved fik i 1613 lov til at opføre et udkigshus uden for byen, så folk fra byen kunne overvåge fjorden. I 1600-tallet førtes en lang række sager mod bissekræmmere, lübeckere og købmænd fra andre danske købstæder på dette eller lignende grundlag.

Alligevel endte netop de dårlige besejlingsforhold med at placere Næstved i et underordnet forhold, idet en beretning fra 1747 vidner om, at byen nu var henvist til at købe varer fra de konkurrerende købstæder ved indsejlingen til fjorden, og at købmændene måtte udskibe fra Korsør eller Vordingborg. Vordingborg på sin side var blevet lovpligtigt centrum for tilbud og billig bondehandelen med “omkringliggende” sogne i 1547. Undtaget var dog bønderne ved strandsiden i den “skarpe og bare egn” i Bårse Herred i det sydvestlige Sjælland, for disse fik i 1541 og igen i 1561 lov til at fiske og udføre “Stok, Sten og deres eget hjemmefødte Kvæg” og hjemtage varer til husbehov.”

Tilstandsrapport – Få 3 gratis tilbud

Få 3 gratis tilbud på en billig tilstandsrapport

Siden 1. maj 2012 har det været et krav, at der skal laves en selvstændig rapport over boligens el-installationer. Ved at fremvise tilstandsrapport, el-installationsrapport og ejerskifteforsikringstilbud for køber, slipper sælger for sit ti-årige mangelansvar. En el-installationsrapport laves af en autoriseret elektriker og i denne kan både sælger og køber læse om, hvorvidt bygningens elektriske installationer er lovlige og fejlfrie. Som sælger af en bolig, er du ansvarlig for bygningens fejl. Det kan derfor være en god idé at anvende huseftersynsordningen, så man undgår at hæfte for gemte fejl og mangler ved bygningen.

Et huseftersyn er en professionel, uvildig gennemgang af din ejendom og dens el-installationer. Du modtager ved gennemgangen en tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Når disse to rapporter er udarbejdet, kan du indhente tilbud på en ejerskifteforsikring og præsentere det over for køber. El-installationsrapporten udarbejdes af en autoriseret elektriker og er resultatet af en praktisk og neutral inspektion af bygningens el-installationer. Den autoriserede el-installatør anvender stikprøver, som skal belyse, om der findes ulovlige forhold eller funktionsfejl på elinstallationer.

Elinstallationernes funktionsdygtighed

Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktionsdygtighed og det checkes, om de opfylder de krav, der var gældende, da de blev installeret eller ændret. En elinstallationsrapport er nu også et krav hvis man vil tegne en ejerskifteforsikring. Årsagen er, at elinstallationer er årsag til mange ejendomsbrande og således er denne rapport nu standard at få udført samtidig med en tilstandsrapport. Prisen på en elinstallationsrapport ligger på omkring 4.000,- kr afhængig af størrelsen på huset og antallet af elinstallationer. Den kan udarbejdes for huse, sommerhuse, lejligheder og landbrugsbygninger og skal gøres af en certificeret elektriker.

Elinstallationsrapporten må ikke laves af den elinstallatør, som tidligere har udført elarbejde i boligen. En elinstallationsrapport skrives med en samlet score, der tildeles ud fra forskellige parametre. Karakterskalaen ligner den skala, som også benyttes i tilstandsrapporten. Kvaliteten og omfanget af et huseftersyn er ikke fastlagt ved lov og således kan du nemt finde urealistisk lave priser på eltjek på nettet. Et eltjek må ikke sammenlignes med et el-eftersyn og udføres ofte uden skriftligt dokumentation. Et el-eftersyn og en tilstandsrapport er obligatorisk ved boligsalg, såfremt sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Den hurtigste og mest sikre måde at indhente friske tilbud og pris på en elinstallationsrapport, er ved at benytte onlineportalen Byggetilstand.dk. Her kan man gratis og uforpligtende oprette en opgave og i løbet af få dage modtage tre skarpe tilbud på udarbejdelse af en elinstallationsrapport fra elektrikere nær dig.

Billig rengøring – Få 3 gratis tilbud i dag

Snavs

Støv og mikroorganismer er den største del af snavs. Ofte bundet af luftens forskellige “fedtede” forbindelser, der stammer fra røg, damp, spild eller småt affald. Snavset vil sætte sig på alle overflader både vandrette og lodrette. De sundhedsmæssige grunde til at fjerne snavs, er, at noget af snavset kan være sygdomsfremkaldende, andet snavs er lokalirriterende, allergifremkaldende og kan være en årsag til et dårligt indeklima. Almindelig sikkerhed spiller også en rolle ved rengøring i Søborg. Er gulvet fedtet eller glat, er der stor risiko for at falde. Er kluden, man gør skærebrættet rent med, snavset, er der chancer for en levnedsmiddelforgiftning. Generelt er almindeligt snavs dog hverken sygdomsfremkaldende eller generende. Det drejer sig om at finde ud af, hvor det er vigtigt at gøre rent, hvor ofte og hvor meget.

Støv

Støv opstår ved brug af og slid i boligen og almindelig bevægelse. Bevæger man sig, går hen over et gulv, rører ved en genstand, ryster på hovedet eller bruger en maskine, vil der straks frigøres små partikler. Det er støv. Partiklerne vil svæve rundt i luften, indtil de lander på en eller anden overflade, f.eks. et bord, en stol, en væg. I fagsprog kaldes denne “landing”, at støvet sedimenteres eller deponeres i åbne overflader, f.eks. på tekstile overflader. Der vil altid være svævestøv i luften, og det kan i øvrigt meget let ses, når solen strømmer ind gennem et vindue. Specielt det lave forårslys gør, at støvpartiklerne kan ses i lysstrømmen, Støvet “danser”. Under normal aktivitet findes der mellem 0,05 mg og 1 mg støv pr. kubikmeter rumluft.

Ved høj aktivitet kan støvniveauet være helt op til 5 mg pr. m2, f.eks. ved voldsom dans, leg eller anden fysisk aktivitet. De fleste mennesker kan fornemme, hvis støvniveauet er ekstremt højt. Man kan eksempelvis lugte/fornemme, når der bruges en støvsuger med et dårligt posesystem eller hvis man opholder sig i et gammelt støvet bibliotek. Man kan lugte støv. Man anser et acceptabelt støvniveau for at ligge mellem 0,15 og 0,20 mg/m2. lndholdet af svævestøv i luften kan forholdsvis nemt måles, hvilket man bruger i forbindelse med indeklimaundersøgelser og rengøring.

Man måler også sedimenteret støv på overflader. Støvet måles i % støvpartikler ud af den samlede overflade. Støv stammer fra organiske og uorganiske materialer og defineres som partikler med gennemsnitstørrelsen omkring 10 mp (tusindedel millimeter). Partiklerne kan være mindre eller i størrelse op til 50 mp. Det meste støv er helt uskadeligt for mennesker, men enkelte stoffer anses for at være lokalirriterende for luftvejene eller for nogle allergifremkaldende. Et enkelt støvkorn kan først ses med det blotte øje, når det har en størrelse på ca. 50 mp. Men er der tale om større støvsamlinger, ses støvet som et tydeligt lag. Støvet kan samle sig om lidt større partikler som små har og andet småaffald. Der dannes “nullermænd”. Det er en god ide at komme i gang med rengøringen, før snavset sætter sig fast, og nullermændene “danser”.

Når støv og andet snavs sætter sig fast

Så længe støvpartiklerne er tørre, er de forholdsvis lette at fjerne – de kan fjernes med en hårdtopvredet klud eller en støvsuger. men støv “sætter sig”. Det almindelige husstøv bliver bundet af de fedtstoffer, der altid vil være i luften. Det kan være alt fra tobaksrøg, røg fra stearinlys og anden forbrænding til den almindelige luftforurening. I køkkenområdet kan det ikke undgås, at der fra madlavning kommer fordampning, som indeholder fedtede forbindelser, der binder støv og snavs. Meget kan forhindres gennem gode ventilationsanlæg og rengøring, men så skal de til gengæld gøres rene. Det sker også, at spild brænder fast i ovne eller på komfurets kogezoner. Støv og snavs bindes i vandets kalk, sætter sig fast og kan være vanskelig at fjerne. Noget, der her til lands er næsten uundgåeligt.

Få 3 gratis anlægsgartner tilbud

Tørt vejr er godt vejr

Selv om det er varmt, anser man som haveejer normalt tørt vejr  for at være godt vejr, men sådan ser planterne ikke altid på det.  Det er slemt for de fleste planter, hvis de får det for tørt, eller hvis temperaturen i væksthuset kommer så højt op, at planterne svides i den brændende sol. Planter skal beskyttes mod høje temperaturer i form af skygge og ventilation af væksthusene og ved omhyggelig vanding af de planter, der let tørrer ud.

De mest udsatte planter er planter i krukker, enårige med højtliggende rodnet og alle nyplantede småplanter, der endnu ikke har etableret  et langtrækkende rodsystem. Tørt sensommervejr kan måske forhindre, at forårsblomstrende planter danner blomsterknopper, hvorfor man bør vande rododendron i august, hvis jorden er tør. Og en lang tørkeperiode i løbet af sommeren skaber gode betingelser for meldug på roser, klematis, høstasters og andre meldugmodtagelige planter.

Få 3 gratis anlægsgartner tilbud

Indsend din gartner opgave til billig-gartner.dk på få minutter. I løbet af et par dage modtager du 2-3 favorable og kvalitetssikrede gartner tilbud fra lokale gartnere i fx Svendborg, der gerne vil byde på din opgave. Sådan kan du spare 23-26 procent på gartnerregningen.

Fordi vejret kan variere så meget fra år til år, er det let at blive ledt i fristelse. I de senere år har en række varme, tørre somre med forbud mod vanding med slange og ikke ret meget regn om vinteren overbevist mange om, at de skulle plante tørkeelskende planter – hvorpå vi har oplevet de værste nedbørsmængder i mands minde!  Men, som en klog mand engang sagde: At dyrke have er, ligesom kærlighed, en pudsig ting, og det lader sig ikke altid analysere.

Lund

Lunden er træer i mange mindre grupper i et større skovagtigt område. Det enkelte træ i gruppen har oftest plads til at udvikle en næsten fuldvoksen krone. Arealet mellem grupperne fremstår som en græsflade eller med fælledgræs. Mellem træerne i grupperne fremstår bunden som naturgræs eller blomstereng. Plejen sigter mod træernes sundhed samt en pleje i og imellem trægrupperne, der styres af det ønskede mål. Plejebeskrivelse lund: Parkpræg, funktionsfasen Ukrudtsbekæmpelse: jorden under træerne kan være dækket af græs, bede eller belægning, og ukrudtsbekæmpelsen afhænger af dette.

Omkring stammerne holdes fri for græs og ukrudt. Beskæring sundhed: Observeres der døde eller sygdomsramte grene i vækstsæsonen, fjernes disse ved beskæring over sundt ved. l træernes opbygningsfase holdes der øje med træernes opbygning, så der ikke senere er risiko for nedfaldne grene. Gødskning: En gartner i Kolding gøder kun i etableringsfasen, hovedsageligt med humusforbedrende naturgødninger. Der kan endvidere anvendes NPK 23-3-7. Der gives 2 kg pr. 100 mg pr. år. Det er 20 g pr. m2 svarende til de fleste træers behov. Husk, at træernes aktive rodnet ligger uden for drypzonen. Der kan endvidere gødes efter en jordbundsprøve eller gødningsplan.

Spar 30% på vvs og blikkenslager

Indhent gratis 3 tilbud fra billige vvs folk

Vi skaffer dig 3 gratis tilbud på VVS-Service i Aabenraa. Udfyld skemaet og få 3 tilbud på 33 timer. VVS-arbejde på den helt nemme måde med kvaliteten i top.

Få nemt og hurtigt kontakt til grundige og billige VVS installatører i Aabenraa og omegn. Beskriv dine VVS problemer så detaljeret som muligt. Blev herefter ringet op af VVS installatører fra Aabenraamed 3 stærke tilbud. Det er gratis og du modtager friske 3 tilbud, du kan vælge imellem.

En VVS fagmand beskæftiger sig blandt andet med ventilation, vand og varme. Nogle VVS´ere specialiserer sig inden for forskellige områder som fx elektrolyse anlæg, fjernvarme, naturgasanlæg, industrianlæg, badeværelser eller sprinkleranlæg

Det kræver en indsats selv at skulle finde en pålidelig VVS montør i Sønderborg. Lad os finde ham til dig! Udfyld onlineformularen på under fire minutter i dag! Så får du løst dit VVS-problem i Sønderborg hurtigt og nemt. Samtidig kan du få op til 20 procent rabat på regningen.

Tilslutning til vandvarmer

Cirkulationsledningen tilsluttes enten på koldtvandstilgangen til vandvarmeren eller på en særlig studs på vandvarmeren efter fabrikantens anvisninger. På tilslutningen skal der anbringes en kontraventil.

Af hensyn til funktionskontrol, reparation eller udskiftning bør kontraventilen anbringes mellem  to afspærringsventiler. Pumper anbringes normalt i cirkulationsledninger ved deres tilslutning til vandvarmeren.

Pumpens ydelse bør være regulerbar, alternativt kan der anbringes en forindstillingsventil i serie med pumpen. Pumpen anbringes af reparationshensyn mellem 2 afspærringsventiler. Pumpen bør normalt være forsynet med en urstyring, således at cirkulationen kan afbrydes i perioder, hvor der ikke er behov for cirkulation.

Få den billigste VVS pris her

VVS erhvervet er et af de mere komplekse erhverv i Danmark. Se her fem eksempler på emner som vvs folk i Sønderborg arbejder med:

  • Anlæg for produktion af varmt vand
  • Cirkulation termostatstyret
  • Effektivt energiindhold
  • Installationsgenstande
  • Ledningsgennemføring

En vandlås er næsten uforgængelig. Når man alligevel udskifter den med en ny, sker det som regel i forbindelse med installation af en vaske- eller opvaskemaskine, der også skal kobles til afløbet. Til det formål kan man få vandlåse med en eller to ekstra tilslutninger, der altid vil være placeret oven over selve vandlåsen. Såvel moderne vandlåse som de tilsluttede afløbsrør er af pvc. Det er således nemt at tilskære rørene til den ønskede længde med f.eks. en nedstryger.

Desuden kan man med forskellige vinkelstykker ændre rørets forløb, hvis vasken f.eks. udskiftes med en ny type, hvis bundventil har en anden placering. Afløbsdelene samles med gevind, omløbere og pakringe. Til håndvaske bruges som regel de mindre og mere fikse pungvandlåse, der i princippet fungere på tilsvarende måde. Ved forstoppelse kan låsens pung nemt skrues af og renses indvendig for hår, snavs og sæberester. Pundvandlåsens tilsluttes almindeligvis vask og gulvafløb med rør af enten hvid pvc eller forkromet metal.